Du er her: Hjem

Endringer i lønnsgarantiloven § 1 fra 1. januar 2014

Ved lovendring 9. desember 2013 ble lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (lønnsgarantiloven) § 1 endret. Endringene trådte i kraft 1. januar 2014 og får virkning for konkursbo med fristdag etter dette tidspunkt. Lønnsgarantien vil være begrenset til å dekke krav i inntil en måned regnet fra konkursåpningstidspunktet. Dekning av feriepenger begrenses til feriepenger som er opptjent i samme år som året for fristdagen i konkursen og året før.

Lovendringen innebærer to materielle endringer i lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd. Bestemmelsen i tredje ledd nr. 2 innebærer at det ikke skal kunne gis lønnsgarantidekning for krav på lønn m.v. utover én måned regnet fra konkursåpningstidspunktet. Av nr. 3 følger det at lønnsgarantien ikke omfatter feriepengekrav som er opptjent lenger tilbake enn kalenderåret før året for fristdagen i konkursen.

Ved lovendringen er det videre foretatt enkelte redaksjonelle endringer for å tydeliggjøre sammenhengen mellom lønnsgarantiloven § 1 og dekningsloven § 9-3. De krav som ikke dekkes av lønnsgarantien selv om de har fortrinnsrett etter dekningsloven § 9-3, fremgår nå av lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd nr. 2 og 3. Krav som ikke er fortrinnsberettigede fordringer etter dekningslovens regler, men som likevel blir dekket av lønnsgarantien, er listet opp i fjerde ledd nr. 1 og 2. De nåværende bestemmelsene i lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd sjette og syvende punktum er skilt ut i nytt femte ledd. Disse redaksjonelle endringene medfører ingen endringer i reglenes materielle innhold. Les mer om lovendringen i Prop. 23 L (2013–2014) Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon).

Web levert av CustomPublish AS