Konkursrådet på besøk i Troms og Nordland

Konkursrådet har i juni 2001 vært på regionsbesøk i Troms og Nordland. Byrettsdommer Bernhard Halvorsen (bildet) i Tromsø ga under et foredrag uttrykk for at bobestyrere kan utvise større kreativitet for å få penger til bobehandlingen fra andre enn retten. En mulighet er at panthavere kan bidra til bokostnadene for å få en ordnet avvikling av skyldnerens pantsatte aktiva – i stedet for at de bare ”etterlates” som abandonert. I tvistespørsmål om for eksempel omstøtelse kan man inngå forhåndsavtale med motparten om saksomkostningene på den måten at den som vinner tvisten – og derved verdiene - skal betale alle saksomkostningene. Slike avtaler kan gi tomme bo muligheter til å få prøvet spørsmål som ellers blir liggende uløst. Dette kan også gi tomme bo ytterligere en mulighet til å få tak i aktiva. Bruk av fantasien til å finne kreative og praktiske løsninger er nødvendig for en god bobestyrer. Konkursrådet har avholdt møter med domstoler, politi og påtalemyndighet og bobestyrere under besøkene. Det har også vært arrangert en plenumssamling for aktører i bobehandlingen både i Tromsø og i Svolvær. Konkursrådet foretok under besøkene en større statistisk undersøkelse av data fra bobehandlingen. Denne viste at 81 % av boene i Lofoten og 84 % av boene i Tromsø blir innstilt etter konkursloven § 135. 18 % av boene blir utloddet med penger til kreditorene i Lofoten og 12 % i Tromsø. De resterende boene blir tilbakelevert etter konkursloven § 136.