Du er her: Hjem

Nasjonal standard for etterforskning og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker

Konkursrådet og Politidirektoratet mottok i februar 2015 oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Oppdraget omfattet blant annet utarbeidelse av en nasjonal standard for påtalepraksis i konkurssaker.

Standarden ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politi og påtalemyndigheten. I gruppen satt blant annet Bård Thorsen, førstestatsadvokat i Økokrim og medlem av Konkursrådet. Arbeidet ble levert til Riksadvokaten, som i juni 2016 sendte standarden på høring til alle statsadvokatembetene i landet. I februar 2017 ble Nasjonal standard for etterforskning og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker sendt ut av Riksadvokaten, til alle landets politidistrikter og statsadvokatembeter. Standarden er ikke offentlig.

Standarden omhandler påtalepraksis i saker som gjelder manglende bokføring, brudd på regnskapsloven i form av manglende utarbeidelse og innsendelse av årsregnskap, manglende skattetrekk og separering, og brudd på ligningsloven og merverdiavgiftsloven i form av unnlatelse av innsending av selvangivelse og oppgaver mv. For det enkelte straffebud er det redegjort for hjemmelsgrunnlag, kort om sentrale bevistema og etterforskningsskritt, samt om straffutmåling og inndragning.

Riksadvokaten anbefaler at standarden legges til grunn så langt den passer, men slik at det i straffesakssammenheng må være rom for en viss lokal tilpassing.

I etterkant av utsendelsen av påtalestandarden har Konkursrådet også oppdatert Anbefaling om anmeldelse av straffbare forhold.

 

Web levert av CustomPublish AS