Du er her: Hjem

Små endringer i konkursloven

Ved endringslov LOV-2016-03-29-47 gjøres det små endringer i konkursloven. Endringsloven er vedtatt men enda ikke sanksjonert.

Endringene er først og fremst av redaksjonell karakter, så som korrekt henvisning til rettsgebyrloven, oppdatering av begrepsbruk men går også på rent språklige endringer.

I tillegg er det i § 72 første ledd foreslått ett nytt første punktum om at kjennelse om konkursåpning kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer. Tvisteloven § 29-8 annet ledd første punktum synes å stenge for at en fordringshaver som ikke er konkursrekvirent kan anke en kjennelse om konkursåpning, og derfor ble det sett nødvendig med en presisering.

Videre er kkl. § 152 foreslått opphevet. Bakgrunnen for forslaget er at § 152 i hovedsak sier det samme som tvistelovens rettsmiddelregler. Den generelle henvisningen til tvisteloven i kkl. § 149 gjør dermed bestemmelsen overflødig.

Les mer om endringene i prop.36 L (2015-2016) pkt. 3.15 her: https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-36-l-201516/KAPITTEL_3-15 (krever lovdatapro)»

 

Web levert av CustomPublish AS