Du er her: Hjem

Uttalelse fra Skattedirektoratet om skattemessig behandling ved omklassifisering av ikke reelt lån til lønn eller utbytte

I uttalelse av 10. oktober 2014 beskriver Skattedirektoratet hvordan skattemessig behandling blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte.

Det er blant annet lagt til grunn at når mellomregningskontoene øker gradvis over flere år, anses både utbytte og lønn innvunnet for det enkelte år. Har det for enkelte år blitt foretatt tilbakebetalinger på mellomregningskontoen, skal disse etter en konkret vurdering tas hensyn til.

Ved en konkurs vil en aksjonær som har mottatt en ulovlig utdeling ha en plikt til å tilbakeføre utdelingen, jf. aksjeloven § 3-7. Dette gjelder også når skattemyndighetene har omklassifisert et lån til ulovlig utbytte, og selskapet vil derfor ha en fordring på aksjonæren i sin regnskapsmessige balanse. Aksjonærens eventuelle tilbakebetaling etter aksjelovene § 3-7 medfører imidlertid ikke at det ulovlige utbyttet ikke er innvunnet skattemessig.

En tilbakebetaling som følge av at en utdeling omstøtes i en konkurs eller tvungen gjeldsordning kan medføre at det utdelte ikke anses innvunnet. En forutsetning for at utbyttet ikke skal anses innvunnet i disse tilfellene, er at tilbakebetaling skjer før ligningsmyndighetene iverksetter kontrolltiltak. Les uttalelsen med eksempler her.

Web levert av CustomPublish AS