Konkursrådets årsberetning 1994

1. Innledning

Konkursrådet ble oppnevnt av Justisdepartementet den 22. april 1994 for en prøveperiode på 2 år. Rådets mandat ble fastsatt samme dato. Konkurs-rådets første møte var 29. august 1994.

Hovedrammen for Konkursrådets virksomhet er lagt i rådets mandat og i virksomhetsplanen for 1994 og 1995.

Konkursrådets budsjett var i 1994 på kr. 300.000. I tillegg kom lønn til sekretæren.

2. Rådets virksomhet

Rådets møter:

Konkursrådet har hatt ett møte i måneden fra oppstart august 1994. Et av møtene ble holdt i forbindelse med en reise til Stockholm i oktober 1994. Møtene har hatt en varighet på 6 timer. Det er skrevet referat fra møtene i rådet.

I tillegg til møtene med hele rådet har leder av Konkursrådet og sekretær hatt tre forberedende møter.

Virksomhetsplan og budsjett:

Konkursrådet har laget virksomhetsplan for 1994 og kalenderåret 1995. Videre er det utarbeidet budsjett for 1994 og budsjettforslag for 1995.

Publikasjoner:

Konkursrådet har i 1994 utgitt en publikasjon "Konkursråd" om offentlige garantiordninger. Publikasjonen innholder en orientering om mulig-hetene til å skaffe midler til fortsatt bobehandling fra offentlige garanti-ordninger og fra Norsk Konkursfond. I tillegg inneholder publikasjonen en presentasjon av Konkursrådet og dets mandat.

Publikasjonen er sendt samtlige skifteretter, bobestyrere, revisorer samt en rekke offentlige og private etater som kan ha interesse av denne. Videre er den sendt til pressen.

Reisen til Stockholm:

Konkursrådet reiste i oktober 1994 til Stockholm. Formålet med reisen var å se nærmere på den svenske tilsynsmyndigheten (TSM) av konkurser. Radet besøkte Kronofogdemyndigheten i Stockholm hvor TSM administrivt tilhører. Videre hadde rådet et møte med Statsåklagaren for speciella mål, Stockholms tingsrett samt med en bobestyrer (forvaltar). Reisen varte i 3 dager.

Konkursrådet konkluderte med at reisen var nyttig, men at det ikke er aktuelt å anbefale en tilsvarende tilsynsmyndighet i Norge. Rådet fikk likevel en del andre ideer som man vil se nærmere på.

Tiltak under planlegging:

Rådet har i 1994 arbeidet med flere utkast til publikasjoner, bl.a. gjelder dette hvordan bobestyrer kan finne frem til eiendeler i konkursboer, hvordan et boregnskap bør være samt hvordan skifterettens kontroll og oppfølging bør være. I tillegg har man arbeidet med en anbefaling om strategi for ivaretakelse av det offentliges interesser i forbindelse med bobehandling. Publikasjonene forventes å trykkes i 1995.

Man har vi dere kommet i gang med planlegging av en konferanse om det offentliges strategi og interesser i bobehandlingen som vil bli gjennomført våren 1995. Dato er fastsatt.

Rådet har planlagt møter for 1995, herunder begynt planleggingen av en reise i Norge i mai/juni.

Annet:

Konkursrådet har tilskrevet samtlige departementer samt noen direktorater og gjort oppmerksom på at rådet vil være høringsinstans i forslag til regler som berører konkursbobehandlingen.

Videre har man innhentet en del opplysninger om hvilken statsikk som finnes når det gjelder konkurser, samt begynt arbeidet med å kartlegge bøker, publikasjoner mv. om konkurs.

3. Medlemmer

  • Sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord sorenskriverembete (leder)
  • Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett,
  • Førstestatsadvokat Sverre Lilleng, ØKOKRIM,
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker,
  • Advokat Knut Ro, Oslo
  • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo,
  • Kontorsjef Rune Tystad, Skattedirektoratet
  • Sekretariatet: Rådgiver Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Sist oppdatert 4. des. 1998

 

Web levert av CustomPublish AS