Konkursrådets årsberetning 1999

1. Innledning

Konkursrådets budsjett for 1999 var på kr. 1.285.000,-. Totalt forbruk for 1999 var på
kr.1 284 894,-. Av årets forbruk har ca. kr. 525 000,- gått til godtgjørelse til rådets medlemmer for utredningsarbeid og deltagelse i prosjekter. Forøvrig har rådet satt opp et prosjektregnskap hvor kostnadene knyttet til de enkelte prosjekt fremgår.

Faste kostnader til sekretariatet er ikke omfattet av Konkursrådets regnskap, men belastes Justisdepartementet direkte.

2. Konkursrådets medlemmer

Sorenskriver Knut Rønning, (leder) Sandefjord Sorenskriverembete
Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett
Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Advokat Knut Ro, Oslo
Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet
Kontrollsjef Solveig Skaar, Kemneren i Bergen
Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Konkursrådets sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Plan- og forvaltningsseksjonen. Leder for sekretariatet er avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen. Førstekonsulent Anniken N. Ottesen er sekretær.

Fra september 1998 og frem til juli 1999 har Konkursrådet lønnet en vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet. Vit.ass. en har skrevet en avhandling om rettsvirkninger av ulovlig utdeling fra aksjeselskaper og bidratt noe med utredningsarbeid for rådet.

3. Konkursrådets virksomhet

3.1. Møter

Konkursrådet har hatt månedlige heldagsmøter, tilsammen 11 møter i 1999. I tillegg har medlemmene i rådet hatt separate møter i forbindelse med ulike prosjekter. Justisdepartementets Lovavdeling ved Liv Synnøve Taraldsrud har vært tilstede på flere av møtene.

3.2. Virksomhetsplan og budsjettarbeid

Det ble ved årets begynnelse utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for hele 1999. I februar vedtok rådet også en handlingsplan for sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet.

3.3 Oppdatering

I juni 1999 vedtok Stortinget en del endringer i konkurs- og pantelovgivningen. Endringene trådte i kraft 1. januar 2000. Konkursrådet har i den forbindelse brukt store deler av annet halvår til å oppdatere alt tidligere utgitt materiale. Til dette arbeidet har rådet også benyttet noe ekstern hjelp. Alle anbefalinger, uttalelser og brosjyrer ble fordelt blant medlemmene og sekretariatet. Forslagene til oppdateringer ble deretter gjennomgått i plenum. Arbeidet har vært meget omfattende. Alt oppdatert materiale ble lagt ut på Konkursrådet internettsider i siste halvdel av desember 1999. Som et resultat av arbeidet har en nå tilgjengelig et stort materiale i ajourført og aktuell form. Den datatekniske delen av arbeidet har vært utført av Knut Rønning og Svenn Richard Mathisen.

Det er lagt til rette for utgivelse av utvalgte deler av det oppdaterte materialet i bokform i begynnelsen av 2000.

Finn Kløvstad har, i samarbeid med lovrådgiver Liv Synnøve Taraldsrud i Justisdepartementets Lovavdeling, oppdatert og utvidet samlingen av Konkursrådets maler for rettsbøker. Rådet sendte i desember ut malene i papirkopi til alle landets skifteretter med tilbud om å få dem på diskett.

3.4. Konkursrådets anbefalinger

Konkursrådet har ikke avgitt noen anbefalinger i perioden. Anbefalingen om forholdet mellom den europeiske menneskerettighetskonvensjon og konkursloven § 105 og anbefalingen om fortsatt bobehandling i boer uten midler ble vedtatt i november 1998, men ikke trykket før i januar 1999 i Konkursråd nr 14. Anbefalingen om lønnskrav ble oppdatert våren 1999 på grunn av endringer i lønnsgarantiordningen.

3.5. Andre utgivelser

Konkursrådet har avgitt 1 uttalelse i 1999 om skjenkebevillinger i konkursboer. Våren 1999 ble det laget innføringer om kreditorutvalget, pengekravs stilling i konkurs og uoppfylte kontrakters stilling i konkurs. Innføringene er ment for lekfolk og ble laget som web-sider i samarbeid med to kunstnere og to web-designere .

Konkursrådet har i 1999 gitt ut nummer 14 og nummer 15 i serien Konkursråd som startet opp i 1994. Heftene har hatt følgende innhold:

· Anbefaling: Om forholdet mellom den europeiske menneskerettighetskonvensjon og konkursloven § 105

· Pågripelse og fengsling av skyldneren

· Fortsatt bobehandling i boer uten midler

· Kombinert bostyreforsikring - generalpolise

· Konkursboers adgang til å beslaglegge livsforsikringer og pensjoner

· Endringer i konkurs- og pantelovgivningen

· Konkurs og skatt

· Bobestyrers kontroll av konkursdebitors regnskaper

· Uttalelser fra Konkursrådet

· Standarder for oppbudsbegjæring og fordringsanmeldelse

· Tillegg og endringer til tidligere publikasjoner

Publikasjonene har et opplag på 12.000 eksemplarer, og distribueres til samtlige skifteretter, advokater, revisorer, politimestere, skattefogder, kemnere, fylkesskattekontorer, departementene, en rekke enkeltpersoner samt private og offentlige virksomheter og pressen. Anne Pauline Jensen er redaktør av Konkursråd, og Anniken Nygaard Ottesen er redaksjonssekretær.

3.6. Innkomne henvendelser

Konkursrådet mottar en rekke henvendelser fra utenforstående, både offentlige etater, domstoler, organisasjoner, advokater og privatpersoner. Mengden henvendelser har vært jevnt økende etterhvert som rådet er blitt bedre kjent. En del henvendelser skjer muntlig direkte til medlemmene og sekretariatet og blir ikke registrert som egne saker.

Innkomne henvendelser er nyttige tilskudd til rådets virksomhet, selv om rådet ikke har mandat til å behandle enkeltsaker.

3.7. Lovarbeid

Konkursrådet har i 1999 avgitt høringsuttalelser til endringer i lønnsgarantiordningen.

Videre har Konkursrådet avgitt en uttalelse til Sosial- og helsedepartementet om behov for endring i alkoholloven § 1-10.

3.8. Konferanser og seminar

Konkursrådet avholdt i oktober 1999 en konferanse om pant i Stavanger. Konferansen hadde 200 deltakere. Foredragsholdere var advokat Knut Høivik, advokat Bjørn Hübert Senum, advokat Jo stokke, advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Hans Petter Bjarøy og advokat Knut Ro.

Rådet får jevnlig forespørsel om å delta på ulike seminarer og konferanser som foredragsholdere. Det har imidlertid være liten tid til slik deltagelse i løpet av 1999.

3.9. Reisevirksomhet

Konkursrådet hadde i april 1999 en studietur til USA. Rådet hadde møter med advokatfirmaet Healy & Baillie, Bankruptcy Court og the US Trustee i New York, Harvard Law School i Boston, American Bankruptcy Institute og Financial Crimes Enforcement Network i Washington D.C. Reisen ga nyttig informasjon om konkursbehandling i USA og bidro til at rådet fikk opparbeidet nyttige kontakter.

Knut Rønning deltok også på ABIs vårkonferanse i Washington DC.

Høsten 1999 har ØKOKRIM arrangert fem regionale kurs om konkurskriminalitet. Håvard Holm fra ØKOKRIM har ledet disse kursene. Rune Tystad, Anne Pauline Jensen, Finn Kløvstad, Solveig Skaar og Anniken N. Ottesen har vært tilstede på et kurs hver.

I oktober 1999 arrangerte INSOL og UNCITRAL et juridisk kollokvium i München for dommere og ansatte i justisdepartement fra hele verden. Temaet var UNCITRALs modellov for konkurser over landegrensene. Finn Kløvstad og Anniken N. Ottesen deltok fra Norge.

3.10. IT-strategi

Konkursrådet har satset offensivt på internett som informasjonskanal. Lovdata har også i 1999 vært operatør for hjemmesidene. Svenn Richard Mathisen er sammen med Knut Rønning og Anniken Nygaard ansvarlig for redaksjonen av sidene.

I 1999 be det etablert et eget web-utvalg for Konkursrådet bestående av Knut Rønning, Anniken N. Ottesen, Anne Catherine Archer fra Lovdata, Svenn Richard Mathisen og Karl Martin Skontorp.

I tillegg har rådet fått bistand til arbeidet fra Karl Martin Skontorp. Rådets sider er beregnet for både fagfolk og vanlige brukere av almen informasjon. Sidene har blitt fornyet og forbedret både teknisk, innholdsmessig og utseendemessig i slutten av 1999. Her kan nevnes:

  • Nytt design
  • Nytt søkesystem
  • Interaktivt debattforum (Konkursforum)
  • Portable Document Format (pdf) er tatt i bruk for elektronisk distribusjon av dokumenter for utskrivning hos bruker
  • Mange rundskriv fra Justisdepartementet er gjort tilgjengelig
  • Maler for domstolene, advokater og vanlige brukere er gjort tilgjengelig for utfylling, bl.a. standard oppbudsbegjæringer og standard fordringsanmeldelse.
  • Mye ny informasjon for skyldnere, kreditorer, skyldnerens medkontrahenter og medlemmer av kreditorutvalget er gjort tilgjengelig.
  • Konkursrådets domssamling er oppdatert, og mange nye fagartikler er lagt ut

Alt det materiale Konkursrådet har publisert, med noen få unntak, ligger nå tilgjengelig på internett. I tillegg er det noe materiale som kun er publisert på nettsidene, bl.a innføringer om kreditorutvalg, uoppfylte kontrakters stilling i konkurs og pengekravs stilling i konkurs.

Konkursrådet har brukt mye tid på oppdatering av materialet på internettsidene i 1999, se punkt 3.3. Knut Ro har kommentert det gamle hovedrundskrivet om konkurs fra 1985 slik at det kan brukes også etter lovendringene.

Rådets nettsider hadde i 1999 til sammen 42.214 treff.

Konkursrådets internettsider har følgende adresse: www.konkursrad.no

Konkursrådet har også egen e-postadresse: konkursraadet@jd.dep.no

3.11. Internasjonal kontakt

På møtet i mars 1999 fikk rådet besøk av leder og to sekretærer fra den svenske Konkurstillsynsutredningen. Et medlem av den svenske utredningsgruppen deltok også på Konkursrådets konferanse om pant.

Knut Rønning er på vegne av rådet innmeldt i EIPA (European Insolvency Practitioners Association) og ABI (American Bankruptcy Institute).

I tillegg hadde hele Konkursrådet en studietur til USA, og to representanter for rådet deltok på en konferanse i München, jf pkt 3.9 ovenfor.

3.12. Annet

Anne Pauline Jensen har i 1999 vært leder for styringsgruppen for prosjektet med skatterevisorer i politiet samt leder av embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet. Hun er også leder for Forskningsrådets programkomite for økonomisk kriminalitet.

Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Ro er medlemmer i en fagkomite i Juristenes utdanningssenter som bl.a. tilbyr kurs i konkursrett.

Knut Rønning og Finn Kløvstad er medlemmer i Dommerforeningens fagutvalg for gjeldsforhandling og konkurs.

4. Langsiktige prosjekter

Konkursrådet har satt i gang arbeidet med en håndbok for konkursrekvirenter som vil bli ferdig i løpet av 2000.

Som et ledd i arbeidet med effektiv realisasjon av eiendeler i konkursbo, har rådet fått utarbeidet et opplegg for beslutningsprosessen og vurderinger hos bobestyrer av Geir Buan, Hans Petter Bjarøy og Dag Røed. Opplegget vil bli publisert i 2000 sammen med andre tiltak i Konkursrådets regi.

I tillegg arbeider en med utgivelse av oppdaterte utgaver av utvalgte deler av rådets materiale i bokform.

 

Web levert av CustomPublish AS