Konkursrådets årsberetning 2005

KONKURSRÅDETS

ÅRSBERETNING 2005

 

 

 

Hovedlinjer

Konkursrådet har i 2005 hatt fokus på å bidra til å bekjempe konkurskriminalitet. Rådet har i den forbindelse hatt som mål å skape økt bevissthet og engasjement hos politi, skattemyndigheter, domstoler og bostyrere om viktigheten av samarbeid og økt kommunikasjon i bobehandlingen. Konkursrådet har deltatt på det årlige møtet med Riksadvokaten og sammen med bla. Justisdepartementet arrangert møter om konkurskriminalitet i Vestfold og Oslo. I tillegg har rådet tatt initiativ til og gjennomført et regionsbesøk i Trondheim, hvor et sentralt tema var myndighetenes oppfølging av straffbare forhold i tilknytning til konkurser.

 

Videre har rådet i 2005 brukt ressurser på å ferdigstille forslag til forenklede innberetninger til bruk for bostyrer og borevisor. Konkursrådet mener at slike skjemaer vil bidra til å forenkle og effektivisere bobehandlingen, både for bostyrers, borevisors og domstolens vedkommende. Arbeidet med de forenklede innberetningene må ses i sammenheng med Justisdepartementets initiativ til å forenkle bobehandlingen gjennom elektronisk kommunikasjon. 21. desember 2005 vedtok Stortinget en rekke  endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) Lovendringene er kun delvis trådt i kraft. Se videre nedenfor.

Et ledd i effektiviseringen av bobehandlingen er også Konkursrådets arbeid for å sette i gang et prøveprosjekt der hovedidéen er å foreta en utsiling av de boene det bør legges mer ressurser i og tidlig avslutte enkle bo. Prosjektet vil involvere domstoler og kontrolletaten, og Konkursrådet har i 2005 innledet et samarbeid med Skattedirektoratet.

 

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådets nettsider fungerer som et arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for publikum.

 

 

Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2005 på totalt kr. 1 424 144,-. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 1 200 000,-. I tillegg til dette har rådet til disposisjon inntekter fra Konferanser i 2004 og 2005 med til sammen kr 356 113,-. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra boksalg og konferanser.

           

 

Inntekter 2005

         
 

Tilskudd fra Justisdepartementet

 

kr.

1 200 000,00

 

Inntekter selskapsrettskonferanse

 

kr.

178 423,00

 

Annet

     

kr.

12 510,00

 

Sum inntekter 2005

   

kr.

1 390 933,00

             

Utgifter 2005

         
 

Møtegodtgjørelse rådets medlemmer

 

kr.

579 067,00

 

Andre driftsutgifter

kr.

845 077,00

 

Sum utgifter 2005

   

kr.

1 424 144,00

             
             
 

Underskudd 2005

   

kr.

33 211,00

             

Overføringer 2005

         
 

Beholdning 01.01.05

   

kr.

177 690,00

 

Overføringer til Justisdepartementet netto

kr.

5 366,00

 

Underskudd 2005

   

kr.

33 211,00

 

Beholdning 31.12.05

   

kr.

139 113,00

                     

Rådet hadde pr. 01.01.05 en beholdning på kr 177 690,-. Regnskapstallene for 2005 viser et underskudd på kr 33 211,-. I tillegg utgjør rådets overføringer til Justisdepartementet i løpet av 2005 netto kr 5 366,-. Dette resulterer i at rådets beholdning pr. 31.12.05 utgjør kr 139 113,-. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanser i 2005, og overføres til 2006.

Medlemmer og sekretariat:

Konkursrådet hadde i 2005 følgende sammensetning:

Advokat Knut Ro, Ro, Sommernes advokatfirma DA, (leder)

Underdirektør Solveig Skaar, Hordaland skattefutkontor

Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Konst. førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, ØKOKRIM (frem til 1. juli 2005)

Statsautorisert revisor Helge A. Østvold, Bakke Hjelmaas Larsen 

Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger byfogdembete

Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co.

Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, ØKOKRIM (fra 1. august 2005)

Konst. førstestatsadvokat Sven Arild Damsloras oppnevnelse gjaldt frem til 1. juli 2005. Damslora ble ikke gjenoppnevnt pga. overgang til annen stilling i ØKOKRIM. Konkursrådet tar sikte på til enhver tid å ha et medlem fra ØKOKRIM. Som nytt medlem fra ØKOKRIM ble førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen oppnevnt.

Konkursrådets sekretariat er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Sekretariatet er ledet av avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen. Seniorrådgiver Hege Feiring og førstekonsulent Jan Eivind Norheim har vært sekretærer for Konkursrådet i 2005. Rådgiver Hanne Messel tok over som sekretær i rådet etter Hege Feiring 1. november 2005.

I tillegg har Konkursrådet en rekke andre medarbeidere som er tilknyttet rådet på timebasert arbeid:

Matias Tveten, redaktør domsdatabasen

Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen

Knut Lykke, redaksjon domsdatabasen (sluttet 31.12.2005)

Torjus Mo, redaksjon domsdatabasen (fra 01.01.2006)

Trine Melheim, redaksjon domsdatabasen

Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig – drift og utvikling.

Øystein Madsen, IT og utvikling

Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter IT og drift

Knut Rønningsbakk, webpublisering

Knut Rønning , konsulent, IT-drift og utvikling, m.m.

Stein Bråthen-Otterbech, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no

Norman Meyer, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no

Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam.

Møter i Konkursrådet

Det har blitt holdt 10 møter i 2005. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun enkelte av rådets medlemmer har deltatt, hvorav noen sammen med rådets tilknyttede medarbeidere. Det har i tillegg vært avholdt møter med eksterne parter, blant annet Riksadvokaten og Skattedirektoratet.

Møte med Riksadvokaten – bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Rådet hadde i august 2005 møte med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Også representanter fra ØKOKRIM og Politidirektoratet var til stede på møtet. Konkursrådet, Riksadvokaten, ØKOKRIM og Politidirektoratet er enige om at det er behov for gjensidig orientering om pågående arbeid, ressurser, samarbeid og organisering. Det er derfor besluttet at slike møter skal avholdes årlig.

På møtet tok Konkursrådet blant annet opp at bobestyrers innberetninger om overtredelser av skattelovgivningen i liten grad følges opp av politiet, dersom ikke forholdene også er anmeldt av skattemyndighetene. Videre ble det diskutert hvilke prioriteringer bostyrer skal foreta når det gjelder arbeidet med å avdekke økonomisk kriminalitet. I forbindelse med at rådet er i ferd med å ferdigstille oppdateringen av sin anbefaling om straffbare forhold i konkursboer, er det avtalt et nærmere samarbeid med Riksadvokaten.

Møter i Vestfold og Oslo – bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Daværende Justisminister Odd Einar Dørum arrangerte i juni 2005 to møter om konkurskriminalitet, ett i Vestfold og ett i Oslo. Møtene ble arrangert i samarbeid med Konkursrådet og EMØK (Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet). På møtene deltok lokale aktører som tingrett/skifterett, kemner, skattefogd, fylkesskattekontor, likningskontor og politi, samt en rekke bostyrere. Sentrale aktører som deltok var Riksadvokaten, Domstoladministrasjonen, Skattedirektoratet, Justisdepartementet og Konkursrådet.

Formålet med møtene var å få i stand et tettere samarbeid i konkurssakene, for å oppnå en bedre og mer effektiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet i tilknytning til konkurser. Det var et ønske fra justisminister Dørum at et velutviklet samarbeid i disse to distriktene, skulle ha en "smitteeffekt" overfor andre distrikter.

Under møtene ble det illustrert en samarbeidsmodell som benyttes av skattemyndighetene og politiet i Hordaland. Vestfold politidistrikt tok initiativ til å innkalle berørte aktører til et møte for å innføre en liknende modell i Vestfold. Også i Oslo forpliktet politiet seg til å undersøke hvorvidt en liknende løsning kan innføres i der. Justisministeren ba om at Oslo politidistrikt avga rapport til Justisdepartementet pr. januar 2006. Konkursrådet deltar i en arbeidsgruppe som skal utrede forholdene i Oslo.

Regionsbesøk i Trondheim

Konkursrådet besøkte Trondheim i perioden 1. – 2. september 2005. Temaet for møtet var økonomisk kriminalitet i konkursboer, effektiviteten i bobehandlingen og samarbeid/organisering på konkursområdet.  Den første dagen delte rådet seg i to fraksjoner, hvor den ene fraksjonene besøkte Trondheim tingrett og den andre besøkte skattemyndighetene og politiet. Grunnlaget for drøftelsene under møtene var spørsmål som Konkursrådet hadde sendt ut til de respektive myndigheter på forhånd. Ved tidligere besøk i domstolene, har rådet fått tilgang til domstolenes arkiver og registrert opplysninger om bobehandlingen manuelt. I og med innføringen av LOVISA er en rekke slike opplysninger nå mulig å fremskaffe elektronisk. Møtet i Trondheim tingrett tok derfor utgangspunkt i data fra LOVISA sammenholdt med de spørsmålene Konkursrådet hadde sendt tingretten på forhånd.

Den andre dagen ble det gjennomført et plenumsmøte hvor representanter fra samtlige myndigheter som er involvert i bobehandlingen var representert, i tillegg til bostyrere og borevisorer. Det var 70 deltakere på plenumsmøtet, og programmet var som følger:

Åpning 

v/ statsaut. revisor Helge A. Østvold; Konkursrådet

”Praktisk konkursbobehandling i Trondheim tingrett”

v/dommerfullmektig Leif O. Østerbø; Trondheim tingrett

Presentasjon av Konkursrådets besøk hos Trondheim tingrett

v/Konkursrådet

Paneldebatt

panel v/ advokat Joar Grimsbu; advokatfirmaet Schjødt, seksjonsleder Børge B. Trondvold; Trondheim tingrett, Konkursrådet

”Synspunkter på organisering av samarbeid og effektivitet under bobehandlingen”

v/advokat Joar Grimsbu

”Hvordan skal vi sikre at økte midler til konkursbo vil forbedre bobehandlingen?”

v/juridisk rådgiver Nell Fagerbekk; Trondheim Kemnerkontor

Presentasjon av Konkursrådets besøk hos skattemyndighetene

v/Konkursrådet

Paneldebatt

panel v/kemner Rolf Røkke; Trondheim Kemnerkontor, kontorsjef Anne Rangø; Sør-Trøndelag Skattefogdkontor, avdelingssjef Britt Inger Ileby; Sør-Trøndelag Fylkesskattekontor, Konkursrådet

”Politiets oppfølging av bostyrers innberetninger”

v/ advokat Nils Håkon Risberg; Advokatfirmaet Vogt & Wiig 

”Konkurs – før og nå”

v/ politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk; Sør-Trøndelag politidistrikt

Presentasjon av Konkursrådets besøk hos politiet

v/Konkursrådet

Paneldebatt

panel v/advokat Nils Håkon Risberg, politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, Konkursrådet

Avslutning og oppsummering

v/advokat Knut Ro; leder Konkursrådet

 

Kurs i selskapsrett

Konkursrådet arrangerte 19. oktober 2005 kurs i selskapsrett i Folkets hus i Oslo. Det var 110 betalende deltakere på konferansen. Tema og foredragsholdere var som følger:

Utbetaling av selskapskapitalen – utvalgte emner”

v/professor dr. juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI

 

Forsvarlig egenkapital – hvordan bygge opp kravet til egenkapital i ulike type virksomheter?”

v/statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl, DHT Corporate Services AS

”Styre- og ledelsesansvar”

v/stipendiat/advokat Olav Perland, Handelshøyskolen BI/Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS

 

Grunnkurs i bobehandling

Konkursrådet ser at det er behov for å veilede i grunnleggende konkursbehandling rundt om i landet. Samtidig ser rådet det som viktig bidra å bedre samarbeidet mellom ulike aktører i konkursbobehandling. Konkursrådet har derfor i 2005 begynt planleggingen av et grunnkurs i bobehandling hvor rådet ønsker deltakere fra ulike aktører. Rådet tar sikte på å gjennomføre grunnkurs i konkursbehandling i alle lagsognene i løpet av de neste årene avhengig av ressurssituasjonen. 

Konkursrådets internettsider

Nettsidene er et hovedredskap for formidling av informasjon til publikum. Antall treff på nettsidene har fortsatt å øke i 2005.

Konkursrådets hovedside, www.konkursradet.no hadde i 2005 [sjekk med SRM] mill. sideoppslag, som er en betydelig? økning i forhold til 2004.

Konkursrådets nettsider består av:

www.konkursradet.no

www.kborsen.no

www.domsdatabasen.no

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet på nettsidene. Det er imidlertid en utfordring å holde den store mengden fagstoff som finnes på nettsidene oppdatert til enhver tid. Rådet vil derfor i 2006 vurdere hvordan nettsidene i størst mulig grad kan holdes oppdatert

Aktuelle temaer tas løpende opp på rådets nettsider.

Tidsskriftet KonkursRåd

Konkursrådets publikasjon KonkursRåd er i 2005 utgitt med to nummer: KonkursRåd nr. 25 (august, G-0375 B) og KonkursRåd nr. 26 (desember, G0383 B). Anne Pauline Jensen var ansvarlig redaktør og Jan Eivind Norheim redaksjonssekretær for begge utgivelsene.

De utgitte publikasjonene har følgende innhold:

 

KonkursRåd nr. 25

          (I)                   Ny bokføringslov – konsekvenser for bostyrer?

Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf           

          (II)              Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

(III)                EUs nye konkursforordning innebærer at et norsk selskap kan slås konkurs i et EU-land

            Artikkel av advokat Stein Inge Spurkland

(IV)             Huskeliste for dommere i konkurssaker

         av Konkursrådet

 

KonkursRåd nr. 26

(I)               Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende    konkursskyldnerens revisor

Artikkel av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet           

          (II)              Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

(III)            Uttalelse fra Konkursrådet

Bostyrers rett til utlevering av skyldnerens e-post - uttalelse nr. 53

(IV)             Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - med særlig fokus på sikkerhetsstillelse for eldre gjeld

Studentavhandling av Kjersti Skog-Hauge

(V)                  Ulovlig utbytteutdelingUlovlig utdeling av utbytte i aksjeselskaper som vilkår for tilbakeføring av midler til konkursboet

Studentavhandling av Siren S. Ellensen

 

Utgavene ble trykket i henholdsvis 1500 og 1000 eksemplarer, og sendt gratis til ca. 800 advokater, revisorer, domstoler, politidistrikter mv. som har meldt seg som abonnenter. KonkursRåd er i tillegg lagt ut elektronisk på www.konkursradet.no fra og med nummer 24.

 

Uttalelser

Konkursrådet har avgitt følgende uttalelse i 2005:

Uttalelse nr. 53: ”Bostyrers rett til utlevering av skyldnerens e-post”

Uttalelsen er publisert på Konkursrådets nettsider og i KonkursRåd nr. 26.

Forslag til endringer i regelverk og rutiner, høringsuttalelser o.a.

Konkursrådet skal som del av sitt mandat fange opp behov for endringer i regelverk og rutiner knyttet til bobehandling. Konkursrådet har i 2005 ved flere anledninger presentert sitt syn på praksis eller konkursrettslige problemstillinger overfor offentlige myndigheter – dels på eget initiativ og dels etter forespørsel fra den aktuelle myndighet. 

Studentstipendier

Det er i 2005 tildelt 4 stipendier a kr 7 000,-, herav 2 stk. er utbetalt i 2005.

Følgende studenter har mottatt stipend fra Konkursrådet i 2005:

Mikkel Damsleth Mathiesen - ”Private beslagsforbud”

Marit Vollan - ”Straffbare brudd på opplysningsplikten”

Tone Eid - ”” ”Hvor kan et  internasjonal foretakt slås konkurs?”

Jørgen Andersen - ”Revisors erstatningsansvar”

Rådet har i løpet av året publisert 3 besvarelser i KonkursRåd nr. 25 og 26. Besvarelsene publiseres på rådets nettside etter hvert som disse foreligger. 

 

KonkursBørsen

KonkursBørsen ble lansert april 2002. KonkursBørsen har som formål å formidle salgsobjekter i konkursbo, og er tilgjengelig for advokater som har oppdrag som bostyrere. Bruken av nettsiden er gratis og tilrettelegger for en enkel og kostnadseffektiv annonsering av salg av eiendeler fra konkursbo. Siden har pr. årsskiftet 2005/2006 152 registerte bostyrere.

Effektivisering av bobehandlingen – forenklede innberetninger

Konkursrådet er opptatt av at bobehandlingen skal være mest mulig effektiv, og at midlene i boet i størst mulig grad skal konsentreres om hovedformålene med bobehandlingen; å sikre kreditorenes interesser samt å avdekke mulige straffbare forhold. Konkursrådet ser i den forbindelse meget positivt på at Justisdepartementet, etter forslag fra Konkursrådet, har gått inn for å rasjonalisere bobehandlingen, jf. Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.).  Stortinget vedtok lovendringene 21. desember 2005.  Endringene i kunngjøringssystemet, med elektronisk kunngjøring på www.brreg.no trådte i kraft 1.februar 2006. Øvrige endringer er avhengig av teknisk utvikling, blant annet i Brønnøysundregistrene og er ikke satt i kraft. Forarbeidene stipulerer at endringene kan settes i kraft i løpet av 2007.

Konkursrådet ser imidlertid et stort effektiviseringpotensiale også i forbindelse med utarbeidelsen av bostyrers og borevisors innberetninger. Rådet har erfaring med at det i mange boer produseres omfattende innberetninger ofte med standardisert tekst som går igjen fra bo til bo, og som kun i begrenset grad er av interesse for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige og/eller hensiktsmessige under bobehandlingen. Konkursrådet mener det er svært viktig at bobehandlingen ikke ”eser ut” som følge av at rekvirentansvaret ble økt fra kr. 20 000,- til 50 R (pt. kr. 42 250,-) fra 1. juli 2005, og nye regler om legalpant for boomkostninger (panteloven § 6-4) trinnvis trer i kraft fra samme tidspunkt.

Det er ikke hensikten at den økte tilgangen til midler for å dekke bokostnader skal benyttes fullt ut i ethvert ubemidlet bo. Konkursrådet har på denne bakgrunn lagt mye arbeid ned i å utarbeide standardiserte skjemaer til bruk i bobehandlingen. Konkursrådet mener at slike skjemaer vil bidra til å forenkle og effektivisere bobehandlingen, både for bostyrers, borevisors og domstolens vedkommende. Konkursrådet har erfaring med at kreditorene i forholdsvis liten grad leser bostyrers og borevisors innberetninger, og er av den oppfatning at kreditorene bør kunne rette en direkte henvendelse til bostyrer for mer utfyllende informasjon.

Ved at innberetningen avgis i et skjema, ligger det også til rette for at denne kan mottas og behandles elektronisk hos domstolen og i Brønnøysund. På denne måten sparer man kontorarbeid.

Konkursrådets forslag til skjemaer omfatter bostyrers innberetning etter konkursloven § 120, sluttredegjørelse etter kkl. § 122 og borevisors innberetning etter kkl. § 90. Benyttelse av skjemaene nødvendiggjør ikke lovendringer, da disse oppfyller konkurslovens krav til innhold i innberetningene.

Konkursrådet har forelagt de forenklede innberetningene for Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet. Både Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet ser positivt på at det utvikles forenklede skjemaer og tilrår at skjemaene sendes på høring til utvalgte domstoler, og deretter til utprøving. Det tas sikte på at skjemaene sendes på høring tidlig i 2006 så snart Konkursrådet har ferdigstilt en manual med nærmere forklaringer til de enkelte punkter i skjemaene. Det tas deretter sikte på at skjemaene utprøves i praksis i enkelte domstoler, for så at de eventuelt sendes på en bredere høring til samtlige domstoler, Brønnøysundregistrene mv.

 

Prøveprosjekt for domstolene - behandling av konkurs- og tvangsavviklingsboer uten egne midler

Hovedformålet med dette prosjektet er at det skal brukes mindre tid på enkle og oversiktlige bo og mer tid på uoversiktlige og mer kompliserte bo. Ressursene i bobehandlingen vil dermed brukes mest mulig målrettet i forhold til bobehandlingens hovedformål; søking etter og fordeling av midler og avdekking av økonomisk kriminalitet.

Det tas sikte på at det på et tidlig stadium i bobehandlingen skal foretas en utsiling av de boene som man bør legge mer ressurser i. På den ene siden ønsker man enkelt og raskt å få avsluttet de boene som er uten midler og hvor videre bobehandling anses formålsløst. På den annen side er det ønskelig at man i enkelte boer gjennomfører en mer omfattende bobehandling. Tanken er å bringe dommeren mer aktivt inn i denne utvelgelsesprosessen ved at det settes av mer tid til første skiftesamling i boet. Man ønsker også at en representant for skatteetaten og i enkelte tilfeller påtalemyndigheten og en revisor, møter på denne skiftesamlingen. Retten beslutter så om boet umiddelbart skal innstilles etter kkl. § 135 eller om bobehandlingen skal fortsette.

Rådet har i 2005 avholdt et møte med Skattedirektoratet som har utvist interesse for prosjektet. En rekke sentrale premisser for arbeidet må imidlertid klarlegges i samarbeid med Skattedirektoratet. Konkursrådet og Skattedirektoratet vil derfor fortsette samarbeidet om prøveprosjektet i 2006.

Konkursrådet tar i 2006 sikte på å fremme forslag overfor Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen om oppstart av prosjektet. Under forutsetning av at rådet får gjennomslag for prosjektet, vil rådet følge dette opp i 2006 med møter og tilrettelegging for involverte domstoler.

 

Utvikling av databasert verktøy for bobestyrere

Konkursrådet har påbegynt utviklingen av et databasert verktøy for bobestyrerne. For at dataverktøyet skal være enkelt å vedlikeholde, bør bruk av systemet skje ved at bostyrer arbeider mot en sentral server over Internett (såkalt asp). Programmet vil inneholde nyttige maler, standardbrev, systemer for integrert anmeldelse og registrering av fordringer, boregnskap og muliggjøring av kommunikasjon med kreditorer via e-post eller Internett. Saksbehandlingssystemet innebærer en påbygging av de rasjonaliseringsforslagene som Konkursrådet tidligere har lansert, og som nå Justisdepartementet har fulgt opp.

Å stille til disposisjon for aktørene et slikt saksbehandlingsverktøy, vil medføre en effektivisering av bobehandlingen og derved være et kostnadsdempende element som først og fremst kommer staten til gode i egenskap av å være prioritert fordringshaver i de fleste bo. Saksbehandlingsverktøyet vil også bidra til en mer enhetlig behandling av konkursboer, og vil kunne høyne kvaliteten på arbeidet.

Verktøyet vil være klart for utprøving i liten skala primo 2006 ovenfor utvalgte bostyrere. Lanseringsmåte og drift av verktøyet er foreløpig uavklart.

 

Innkomne henvendelser

Konkursrådets sekretariat hadde 64 registrerte innkomne henvendelser i 2005. I tillegg har rådets sekretariat i Justisdepartementet mottatt et større antall telefonhenvendelser. Henvendelsene er besvart fortløpende.

 

Internasjonal kontakt

Internasjonal kontakt er en viktig kilde til inspirasjon for nye ideer og til å se nasjonale problemstillinger i et nytt lys.

Konkursrådet besøkte 24-25. mai 2005 ulike offentlige myndigheter i Stockholm som er involvert i konkursbobehandling; Kronofogdemyndigheten, Justitiedepartementet og Ekobrottsmyndigheten. Formålet var primært å lære om lovreformer og praktisk konkursbobehandling i Sverige, og i tillegg dra veksler på gjensidig erfaring innen konkursområdet. Informasjons- og erfaringsutveksling med våre skandinaviske naboland er svært nyttig for Konkursrådet.

Videre mottar Rådet invitasjoner til en rekke kurs og konferanser i utlandet. Representasjon på slike arrangementer vurderes løpende ut fra fagprogrammenes relevans i forhold til rådets arbeid og kostnadene ved deltakelse på de enkelte arrangementer. Rådets medlemmer har i 2005 deltatt på INSOL-konferanse i Sydney og på IAIR-konferanse i Helsinki.

 

Web levert av CustomPublish AS